sitene türk bayrağı

   


Metin ALKAN
metin_alkan_20@hotmail.com
OĞUZ BOYLARININ (24) ANADOLU'DA YERLEŞTİKLERİ YERLER
04/06/2022
OĞUZ BOYLARININ(24) ANADOLUDA YERLEŞTİKLERİ YERLER
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
İlk coğrafyacılar Oğuzların yurdunu Hazar Denizinden günümüzde Kazakistan sınırları içerisinde bulunan Sayram'a uzanan çöl ve Bozkırlarla Siriderya yani Seyhun boyları olduğunu bildiriyorlar. M.S. 8. yüzyılda bu topraklarda dağınık topluluklar halinde yaşayan Oğuz aşiretlerinin anayurtları ise Kuzeybatı Moğolistan ve Altaylar olarak tahmin ediliyor.
Oğuz göçleri
Göktürk İmparatorluğunun yıkılmasından sonra Oğuz kabileleri 7. yüzyılda Altay Dağları'ndan batıya hareket ettiler Sibirya stepleri üzerinden kitleler halinde Maveraünnehre gelen Oğuz aşiretleri burada yaşayan Peçenekleri yaklaşık 100 yıl süren savaşlardan sonra Batı'ya göç etmek zorunda bıraktılar. Kuzeyde İdil Irmağı Oğuzları Bulgarlar ve Hazarlardan ayırıyordu. Tanrı dağlarından kaynayıp Aral gölüne dökülen Seyhun Nehri (Siriderya) boyunca Oğuzeli - Türkistan, ileride Türkiye, Kıbrıs, Balkan, Azerbaycan, Gagavuz eli, Stavropol, Suriye, Irak ve Türkmenistan'a yerleşecek Türkmenlerinin baba ocağı ikinci ata yurdu oldu.
Bu süreçte Oğuzların bir kısmının Seyhun etrafına kentler kurup buralarda yerleştikleri ve kendi aralarında konfederasyon oluşturdukları biliniyor. Oğuz Yabgu devleti denilen bu birliğin başında Kaan, Hakan anlamına gelen Yabgu unvanlı bir lider bulunuyordu. Devlet büyüklerine sonsuz bir saygı gösterilir ve emirlerine itaat edilirdi. Göçebe bir hayat sürdükleri için küçüğünden büyüğüne kadar bütün Oğuzlar savaşa hazırdı. Eli silah tutan herkes askerdi. Disiplinli ve planlı bir hayata alışmışlardı.
Türk boylarının İslamiyete geçmeye başlamalarından bir süre sonra Oğuz Türklerinin Kınık boyundan olan Selçuk bey, Cend şehrinde, toplantı meclisi kurarak hem İslamiyete geçme hem de Yengi'deki Oğuz Yabgusuna vergi vermeme kararlarını aldı. Selçuk bey ve boyu Kınık Oğuzları kendilerinden önce İslamiyeti seçen diğer Oğuz uruğlar1yla (Urug: Orhun kitabelerinde geçen aileler birliği, sülalelerin teşkil ettiği topluluklar) Güney ve Batıya, Horasan ve Hazar taraflarına yöneldiler.
Oğuzların Anadolu'ya gelişleri
Selçuk bey tarafından temelleri atılmış olan Büyük Selçuklu Devleti devleti Selçuk beyin yeğenleri Tuğrul (1038-1063) ve Çağrı beyler tarafından kuruldu. 1048 yılında İbrahim Yınal (Tuğrul ve Çağrı Beyler'in anne bir kardeşi) yurt arayan büyük bir Türkmen kitlesini Anadolu Cihadına gönderdi. Oğuzlar Erzurum, Trabzon, Orta Anadolu'ya kadar yayıldılar. 1059'da Sivas ve Malatya ele geçirildi. 1064 yılında Çağrı beyin oğlu Alparslan'ın Kafkasya ve Doğu Anadolu seferi ile Azerbaycan tamamen Selçuklular'ın eline geçti ve Büyük Selçuklu Devleti'nin eyaleti oldu, Kars fethedildi. 1067'de Kayseri, Niksar ve Konya ele geçirildi. 1068'de Afşin bey Anadolu'yu ele geçirip İstanbul Boğazına kadar ilerledi. Alparslan 1071'de Malazgirt Savaşı'nda Bizans İmparatoru Romen Diyojen'i yendi. Alparslan'ın oğlu Melikşah'ın 1072-1092 arası döneminde Süleyman Şah komutasında İznik, İzmir, Sinop, Antakya, Urfa ele geçirildi.
Araplar, Oğuzların Müslümanlığı kabul eden bu grubuna, Müslüman olmayanlardan ayırmak için "Türkmen" demişlerdi. Hazar ötesinde kalmış olan aslında Oğuz Türkleri olan bir kısım Türkmen boy, oymak ve obaları 1200 den itibaren Moğol istilası yüzünden Oğuzların yolunu takip ederek Anadolu'ya yerleştiler. Örneğin Moğolların Mavera un-Nehir istilası üzerine oradaki Türkmenler önce Merv ve Horasan'a geldiler. Moğolların Horasan'a gelmesi üzerine de sadece Merv, Nesa ve Mahan bölgesinden Anadolu'ya gelenlerin asker sayısının 70 000 den fazla olduğu ifade edilmektedir. Gelenlerin yerleştirme işleri Selçuklu ve Osmanlı yönetimlerini oldukça uğraştırmıştır.
Türkmen adı Anadolu'ya Oğuz göçleriyle taşınmış, zamanla Oğuzlardan yerleşik olanlara Türk denilmeye başlanınca, Türkmen tabiri doğrudan konargöçer olanlar için kullanılır olmuştur. Anadolu'da Yörük ve Türkmen adlarının yaygın olarak kullanıldıkları sahalar kesin çizgilerle olmasa da birbirinden farklılık göstermektedir. Kızılırmak'ın batısından Rumeli'ye kadar ulaşan sahada yaylak-kışlak hayatı sürenler Yörük, bu ırmağın doğusuna yayılmış olanlar ise Türkmen olarak tarif edilmiştir. Konargöçerler hakkında yurt tuttukları sahalar dikkate alınarak kullanılan bu Türkmen-Yörük isimlendirilmesi etnik manada bir farklılığın değil Osmanlı Devleti'nin yürüttüğü siyasetin ürünüdür. Akkoyunluların yükselmesiyle başlayan Osmanlı Akkoyunlu rekabetinde, Osmanlılar kendi tebaaları olan konargöçerleri Yörük olarak adlandırmışlardır. Türkmenleri ise Kızılırmak'ın doğusundaki Türk beylik ve devletlerinin ahalisi olarak göstermişlerdir.
Oğuz - kelime kökeni
Oğuzların sözlük karşılığının "Oklar" dan geldiği sanılıyor. Oymak anlamına gelen "Ok" ile Türkçede artık kullanılmayan "z" çoğul eki birleşimi "Okz", okunuşu Okuz. Yani Oklar, Oğuz boyları, Oğuzlar, hepsi aynı anlama geliyor.
Oğuz Boyları
Orhun yazıtlarında adı geçen 9 boydan oluşan Oğuzlar ile Seyhun boylarında 200 yüzyıl sonra ortaya çıkan Oğuzlar arasındaki ilişki Otrar kazılarında ortaya çıkmaya başlıyor. Orhun yazıtlarına göre 9, Kaşgarlı Mahmut'a göre 22 olan Oğuz boylarının sayısı Maveraünnehir'e ulaştıklarında 24 e çıkar. Oğuzlar önce Bozoklar ve
Uçoklar olmak üzere iki kola ayrılır. Her kol da 12 boya ayrılır.
Oğuz Han'ın 6 oğlu ve 24 torunun adları ve anlamları
Oğlu Kün (Gün) Han, Torunları: Kayı (muhkem - sağlamlaştırılmış), Bayat (devletli - mutluluk ve refah içinde olan), Alka evli (muvafık - uygun), Kara evli (her nerede oturursa çadırda oturan)
Oğlu Ay Han, torunları: Yazır (illerin ağabeyi), Yapar (neye değerse onu yakan), Dodurga (yurt almasını ve saklamasını bilen), Döger (yuvarlak çevrelenmiş)
Oğlu Yıldız Han, torunları: Afşar (işini çabuk yapanlar) , Kızık (kuvvetli ve akıllı), Begdili (sözü hürmetli), Karkın (yemekli)
Oğlu Kök (Gök) Han, torunları Bayındır, Becene (yapıcı), Çavuldur (namuslu), Çepni (bahadır)
Oğlu Dağ Han, torunları: Salur (kılıçlı), Eymür (zenginler), Ala yuntlu (ala atlılar), Üregir (iyi iş yapan)
Oğlu Deniz Han: torunları: İgdir (büyük), Bügdüz (hizmetkar), Yiva (mertebesi yüksek), Kınık (aziz)
Kaynak: Şecere-i Türk (Türklerin Soy Kütüğü) Ebul Gazi Bahadır Han.
Anadolu' Ya Yerleşmiş Olan 24 Oğuz Boyu
Boz-oklar
Gün-Han Oğulları
1- Kayı
2- Bayat
3- Alkaravlı
4- Kara-ivli
Ay_han Oğulları
5- Yazır
6- Döger
7- Dodurga
8- Yaparlı
Yıldız-Han Oğulları
9- Avşar
10- Kızık
11- Beg-Dili
12- Karkın
Üç-Oklar
Gök-Han Oğulları
13- Bayındır
14- Beçene
15- Çavuldur
16- Çebni
Dağ-Han Oğulları
17- Salur
18- Eymür
19- Ala-Yuntlı
20- Üregir
Deniz-Han Oğulları
21- Yiğdir
22- Bügdüz
23- Yıva
24- Kınık
Oğuz boylarının Anadolu'da yerleşim yerleri (parantez içindekiler yerleşimlerin eski adıdır)
1 - KAYI
Kayıhan ....................................................Afyon-Emirdağ
Karaçavuş (Kürtler kayı)........................Amasya
Kayı (Balakayı) .......................................Ankara-Yenimahalle-Kazan
Yenikayı (Zirkayı )..................................Ankara-Yenimahalle-Yenikent
Kayı ...........................................................Ankara-Güdül
Kayısopran................................................Bolu-Gerede
Kayı.............................................................Burdur-Çeltikçi
Demirli (Kayı)........................................ Burdur-Ağlasun-Karaaliler
Kayıçivi......................................................Çankırı-Kargın
Gölezkayı...................................................Çankırı-Eldivan
Hisarcıkkayı................................................... " "
Kayı............................................................. Çankırı-Ilgaz-Belören
Kayılar (Kayıbekir)....................................Çankırı-Orta
Kayıören.......................................................Çankırı-Orta
Çaparkayı.....................................................Çankırı-Şabanözü
Kayı............................................................ Çorum-Merkez
Kayı ............................................................ Çorum-İskilip
Kayı............................................................ Çorum-Mecitözü
Kayhan (Kayhanköy ).............................. Denizli-Merkez
Kayı (Selmik)............................................. Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat
Kayı (Yukarışingirik)................................. Diyarbakır-Dicle
Kayı............................................................ Erzincan-Refaiye-Akarsu
Kayı............................................................ Eskişehir-Çifteler
Kayı............................................................ Eskişehir-Mihalıççık
Kayhan (Kayıhan)....................................Giresun-Bulancak
Kayı............................................................ Isparta (Merkez)
Kayı............................................................ Kastamonu-Kuzkaya
Kurtkayı (Merzuklar)................................. " " Kayıköy....................................................... Kastamonu-Daday
Aşağıkayı......................................................Kastamonu-Tosya
Yukarıkayı................................................... " "
Kayıcılar......................................................Konya-Bozkır-Belören
Kayı............................................................ Kütahya-Emet
Kayı............................................................ Kütahya-Tavşanlı
Kayı............................................................ Nevşehir-Hacıbektaş
Kayı............................................................ Niğde-Bor
Kayı (Hedil)............................................. Mardin-İdil-Haberli
Kayı............................................................ Sivas-Suşehri-Akıncılar
Kayı............................................................ Tekirdağ (Merkez)
2 - BAYAT
Şambayadı...................................................Adana (Merkez)
Şambayat (Bucak)....................................Adıyaman-Besni
Bayatcık...................................................... Afyon (Merkez)
Bayat (Hambarcın)...................................Afyon-Emirdağ buc.
Bayat......................................................... Amasya-Ezine)
Bayat......................................................... Amasya-Merzifon
Bayat......................................................... Ankara-Ayaş
Küçükbayat (Bayatatik)...........................Ankara-Bala-Karakeçili
Zümrütova (Bayat ).................................Antalya-Elmalı-Akçay
Bayat......................................................... Antalya-Korkuteli
Bayatbademleri............................................. " "
Bayat.......................................................... Aydın-Konakpınar
Bayat.......................................................... Bilecik-Gölpazarı
Yakabayat................................................... Bolu- (Merkez)
Bayatlar...................................................... Çanakkale-Yenice-Hamdibey
Bayat.......................................................... Çorum-Merkez
Bayat (ilçe)............................................... "
Bayat.......................................................... Çorum-Kargı
Bayat.......................................................... Denizli-Çivril
Bayat (Füseyni)..........................................Diyarbakır-Çermik
Bayatlı......................................................... Gaziantep (Merkez)
Bayatköyü....................................................Isparta-Atabey
Özbayat (Gemenbayat)........................... Isparta-Yalvaç
Bayatdoğanşali.......................................... Kars-Iğdır-Taşburun
Bayat..........................................................Kastamonu-Tosya
Bayat..........................................................Konya-Hatip
Yağlıbayat...................................................Konya-Obruk
Bayat......................................................... Konya-Beyşehir
Karabayat...................................................Konya-Beyşehir-Doğanbey
Bayat......................................................... Kütahya-Aslanapa
Bayat......................................................... Kütahya-Sabuncu
Bayat......................................................... Manisa-Gördes
Bayat......................................................... Manisa-Soma
Bayat......................................................... Niğde-Bor
Bayat..........................................................Sakarya-Geyve
Bayat..........................................................Sinop-Durağan
Kalınbayat...................................................Urfa-Hilvan-Gölcük
Bayatören (Bayatviran)...........................Yozgat-Osmanpaşa
Bayat............................................................Zonguldak - Ereğli
Halkahavlı ..................................................Samsun-Vezirköprü
Halkaavlu....................................................Manisa - Kırkağaç-Gelenbe
3 - ALKA-EVLİ
Halkahavlı................................................... Samsun-Vezirköprü
Halkaavlu.................................................... Manisa-Kırkağaç-Gelembe
4 - KARA- EVLİ
Karaevli..................................................... Kastamonu-Kuzyaka
Karaevli..................................................... Tekirdağ-Merkez
Karaevligeriş...............................................Zonguldak-Çaycuma- Perşembe
Karaevliçavuş (Çilesizoğlu)............................. " " "
5 - YAZIR
Yazır......................................................... Ankara-Çubuk
Yazır......................................................... Antalya-Korkuteli
Kumluca yazırı (İydiryazırı)..................Antalya-Kumluca
Yazır (Finike yazırı).................................Antalya-Finike
Yazır......................................................... Aydın-Karacasu
Yazırlı....................................................... Aydın-Nazilli
Gölcük (Yazır)..........................................Burdur-Gölhisar-Çavdır
Yazır......................................................... Burdur- Ağlasun
Yazır......................................................... Çorum- Sungurlu-Boğazkale
Yazır......................................................... Denizli-Acıpayam
Yazır......................................................... Denizli-Çal
Yazır......................................................... Edirne-Enez
Yazır......................................................... Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü
Yazır......................................................... Gaziantep-Nizip-Barak
Yazır......................................................... Kayseri-Merkez
Yazır......................................................... Konya-Sille
Yazır......................................................... Konya-Doğanhisar
Yazır (Kuzeyrip).......................................Mardin-Savur-Sürgücü
Yazır......................................................... Tekirdağ-Barboros
6 - DÖĞER
Döğer....................................................... Afyon-İhsaniye
Aşağı Düver.......................................... Bolu-Gerede-Çavuşlar (Dörtdivan)
Yukarı-Döğer............................................. " " " "
Düğer....................................................... Burdur (Merkez)
Döğer (Dibni)....................................... Diyarbakır-Dicle
Döver (Düver)....................................... Hatay-Harbiye
Düverlik................................................... İzmir-Torbalı
Düğer...................................................... Kayseri-Himmetdede
Döğer (Düğer)....................................... Konya-Ilgın
Düğer....................................................... Mugla-Fethiye-Kemer
Düğer....................................................... Sivas-Hafik
Düğer....................................................... Urfa-Hilvan-Ovacık
7 - DODURGA
Dodurga.................................................... Afyon-Sandıklı
Dodurga.................................................... Ankara-Yenimahalle
Dodurga (bucak) .....................................Bilecik-Bozüyük
Yeni Dodurga.............................................Bilecik-Bozüyük-Dodurga
Dodurga.................................................... Bolu (Merkez)
Dodurga.................................................... Bolu-Mudurnu
Dodurga.................................................... Çankırı-Çerkeş
Dodurga.................................................... Çankırı-Orta
Dodurga.................................................... Çorum-Osmancık
Aşağı Dodurga (Dodurgalar) ..................Denizli Acıpayam
Yukarı Dodurga (Dodurgalar).................. " "
Dodurga................................................... Mugla-Fethiye-Eşen
Dodurga................................................... Sinop-Boyabat
Demiryut (Tödürge)................................. Sivas-Zara
Dodurga.................................................... Tokat-Çamlıbel
Dodurga.................................................... Zonguldak-Ulus
8 - YAPARLI
Yeni Yapar................................................Bolu-Gerede
Eski Yapar................................................Çorum-Alaca
9 - AVŞAR (AFŞAR)
Afşar......................................................... Afyon-Dinar-Dombayova
Avşar........................................................ Amasya-Ezine
Afşar......................................................... Ankara-Bala
Büyük Afşar............................................. Ankara-Delice
Küçük Afşar............................................. Ankara-Delice
Afşar......................................................... .Ankara-Güdül
Afşar.......................................................... Ankara-Kalecik-Çandır
Avşar (Burhaniye)....................................Ankara-Polatlı
Afşar.......................................................... Şereflikoçhisar-Ağaçören
Avşar (Afşar).............................................Antalya-Elmalı_Akçay
Avşar......................................................... Aydın-Söke
KocaAvşar...................................................Balıkesir-Merkez
Çam Avşar...................................................Balıkesir-Balya
Afşar (Afşargıdırıç-Afşargidiriç)............ Bolu-Merkez
Afşartarakçı.................................................Bolu-Gerede
BirinciAfşar (Afşarevvel)...........................Bolu-Gerede
İkinci Afşar (Afşarsanı).............................. " "
Afşar.......................................................... Bolu-Mengen-Gökçesu
Afşar.......................................................... Bursa-Yenişehir
Afşar.......................................................... Çankırı-Çerkeş
Avşar.......................................................... Çorum-Kargı-Hacıhamza
Menteşe (Afşar)....................................... Denizli-Honaz
Karahüyük - Afşarı................................. Denizli-Acıpayam
Kum-Afşarı.................................................... " "
Avşarözü (Hüseyinşeyh)........................ Erzincan-Refaiye
YakaAvşar...................................................Isparta-Eğridir-Aksu
Afşar...........................................................Isparta-Gelendost
Afşar.......................................................... Kastamonu-İhsaniye (Araç)
Afşargüney...................................................Kastamonu-Küre
Afşarimam.................................................... " "
Afşar...........................................................Kastamonu-Taşköprü
Avşarpotuklu.............................................Kayseri-Pınarbaşı
Avşarsöğütlü.............................................Kayseri-Pınarbaşı-Pazarören
Büyüksöbeçimen (Avşar)........................Kayseri-Sarız
BayAfşar......................................................Konya-Beyşehir
KüçükAfşar.................................................. " "
Afşar.......................................................... Konya-Çumra-Dinek
Afşar.......................................................... Konya-Hadim-Taşkent
Afşarlı........................................................ Konya-Kadınhanı-Kurtasanlı
Afşar...................................................... Kütahya-Emet-Pazarören (Örencik)
Afşar (Kürtleravşarı).................................Kahramanmaraş-Merkez
Avşarlı....................................................... Kahramanmaraş-Türkoğlu
Avşar......................................................... Muğla-Milas
Afşar.......................................................... Manisa-Sarıgöl
Avşar......................................................... Manisa-Gördes-Köprübaşı
Avşar...................................................... Manisa-Turgutlu
Avşarcık................................................... Sivas-Divriği
Avşar......................................................... Sivas-İmranlı-Karacaören
Avşar......................................................... Sivas-Suşehri-Akıncılar
Avşarören (Avşarveran)...........................Sivas-Kangal-(Akpınar)
Avşar......................................................... Sivas-Zara-Şerefiye
Avşar (Apşur)..............................................Tekirdağ-Barboros
Avşarağzı....................................................Tokat-Çamlıbel
Avşaralanı................................................ Yozgat-Çayıralan
Afşar........................................................ Zonguldak-Eflani
10- KIZIK
Kızık...................................................... Afyon-Sandıklı
Kızık...................................................... Amasya-Gümüşhacıköy-Saraycık
Kızık (Ravlıkızıgı).................................Ankara-Çubuk-Akyurt
Kızık...................................................... Ankara-Kızılcahamam (Çeltikçi)
Kızıklı.................................................... Balıkesir-Burhaniye
Kızık...................................................... Balıkesir-Manyas
Kızıksa (Kızılköy)....................................... " - "
Kızık...................................................... Bolu-Seben
Sarıkaya (Kızık)....................................Bolu-Kıbrıscık
Cumalıkızık.......................................... Bursa (Merkez)
Fidye Kızık............................................. Bursa (Merkez)
Dere Kızık................................................Bursa-Gürsu
Hamamlı Kızık....................................... Bursa-Gürsu
Kızıklı.................................................... Çorum-Alaca
Kızık Hamurkesen.................................Gaziantep-Merkez
Övündük (Karadinek Kızık)............... " "
Kızık...................................................... Kahramanmaraş-Andırın
Kızık...................................................... Kayseri-Güneşli
Kızık...................................................... Kayseri-Develi
Kargınkızıközü.................................... Kırşehir-Kaman
Yenigüdemem (Kızık)........................ Karaman
Kızık...................................................... Kütahya-Emet-Örencik
Kızık...................................................... Kütahya-Köprüören
Kızık...................................................... Kütahya-Simav
Kızık (Kınık)...........................................Malatya-Arguvan
Büyük Kızık.......................................... Sinop-Gerze-Dikmen
KüçükKızık............................................. " - " - "
Kızık...................................................... Sivas-Zara-Şerefiye
Kızık...................................................... Tokat-Çamlıbel
Kızık...................................................... Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı
11 - BEĞ- DİLİ
Beydili................................................... Ankara-Nallıhan
Beydili................................................... Ankara-Nallıhan-Beydili
Beydili (Ovacık)....................................Çankırı-Orta (Ovacık)
Beydini.................................................. Çankırı-Ovacık
Bedil..................................................... Çankırı-Çerkeş
Beydili................................................... Çorum-Merkez
Beydili................................................... Çorum-Bayat
Beydili................................................... Denizli-Çivril-Işıklı
Beydili (Arabanbeydilli).....................Gaziantep-Araban
Beydili................................................... Isparta-Sütçüler
Beydili................................................... İçel-Gülnar
Beydili................................................... Karaman
Beydili................................................... Sivas-Hafik
12 - KARGIN
Kargın................................................... Afyon-Sandıklı
Kargın................................................... Ankara-Çubuk
Kargın................................................... Ankara-Kalecik-Çardır
Kargın................................................... Kırıkkale-Balışeyh (Balışık)
Kargın................................................... Antalya-Korkuteli
Kargın................................................... Balıkesir-Bigadiç
Kargın................................................... Çorum-Alaca
Derekargın.............................................Çorum-İskilip
Kargın.................................................. Erzincan-Tercan
Kargın.................................................. Eskişehir-Merkez
Karkın.................................................. Eskişehir-Sivrihisar
Kargın................................................... Kastamonu-Tosya
Kargın-Kızıközü................................. Kırşehir-Kaman
Kargın-Meşe.......................................... " - "
Kargın-Selimağa................................. " - "
Kargın-Yenice........................................ " - Mucur
Karkın.................................................. Konya-Çumra
Dedekarkın.............................................Malatya-Yazıhan
Kargın................................................... Manisa-Turgutlu-Ahmetli
Kargınışıklar..........................................Manisa-Demirci-Karbasan
Kapugargın (Kargınkürü).................. Muğla-Köycegiz-Ortaca
Kargın................................................... Aksaray-Taşpınar
Kargın................................................... Sivas-Koyulhisar
Kargın................................................... Sivas-Yıldızeli-Çırçır
Kargın (Demenikargın)..................... Tokat- Çamlıbel
Kargıncık (Karkıncık)............................... " - "
Kargın................................................... " - Turhal
13 - BAYINDIR
Bayındırlı............................................... Adana-Bahçe-Haruniye
Bayındır................................................. Ağrı-Tutak
Bayındır................................................. Ankara-Çankaya
Bayındır................................................. Ankara-Çamlıdere-Peçenek
Bayındır................................................. Antalya-Elmalı
Bayındır..................................................Antalya-Kaş
Bayındır................................................. Aydın-Nazilli
Ova Bayındır...........................................Balıkesir-Merkez
Bayındır................................................. Bolu-Göynük
Bayındır................................................ Burdur-Merkez
Bayırköy (Bayındır)..............................Burdur-Gölhisar-Çavdır
Bayındır................................................. Burdur-Yeşilova
Bayındır (Kokarca Mamure)...............Bursa-İznik
Bayındır................................................. Bursa-Orhaneli-Büyükorhan
Bayındır................................................. Çankırı (Merkez)
Bayındır................................................. Çankırı-Çerkeş
Bayındır................................................. Çankırı-Eskipazar
Dere Bayındır..........................................Çankırı-Orta
Orta Bayındır (Yenice Bayındır)............ " - "
Tutmaç Bayındır....................................... " - "
Bayındır................................................ Çorum-Mecitözü
Bayındır (Arapkent)........................... Diyarbakır-Bismil-Tepe
Bayındır................................................ Elazığ-Keban
Bayındır................................................ Erzurum-İspir-Pazaryolu
Bayındır................................................ Erzurum-Tekman-Gökoğlan
Aşağı Bayındır.......................................Gaziantep-Nizip
Yukarı Bayındır.................................... Gaziantep-Nizip
Bayındır................................................ Giresun-Bulancak-Kovancık
Bayındır................................................ Gümüşhane-Yağmurdere
Bayındır................................................ İçel-Silifke
Bayındır................................................ İzmir
Bayındır................................................ Kastamonu-Kuzyaka
Bayındır.............................................. Kırşehir-Kaman
Bayındır.............................................. Konya-Beyşehir
Bayındır.............................................. Samsun-Kavak
Bayındır (Melüller)...............................Sivas-Kangal-Kavak
14 - PEÇENEK
Peçenek............................................... Adana-Bahçe-Haruniye
Peçenek............................................... Ankara-Altındağ
Peçenek............................................... Ankara-Çamlıdere
Peçenek (Bala).................................... Ankara-Çubuk-Sirgeli
Peçene................................................. Eskişehir-Çifteler
Biçer (Peçene)....................................Konya
Peçenek (Mirkefşin)...........................Mardin-İdil
15 - ÇAVULDUR (ÇAVUNDUR )
Çavuldur (Çavundur)........................ Amasya-Merzifon
Aşağı Çavundur....................................Ankara-Çubuk
Yukarı Çavundur................................. Ankara-Çubuk
Turunçova (Çavdır)........................... Antalya-Finike
Çavdır................................................. Anatlya-Kaş-Kalkan
Çavdır................................................. Aydın-Bozdoğan
Çavdır................................................. Burdur-Gölhisar
Çavundur............................................. Çankırı-Kurşunlu-Atkaracalar
Çavundur (Licek/Lico)........................Diyarbakır-Lice-Kayacık
Çavundur............................................. Isparta-Şarkikaraağaç
Çavundur............................................. Kastamonu (Merkez)
Çavundur............................................. Kastamonu-Kuzyaka
Çavdır................................................. Manisa-Soma
Çavdır................................................. Muğla-Ula-Kavaklıdere
16 - ÇEPNİ (ÇETMİ)
Çepni................................................... Afyon-Sandıklı-Hocalar
Çetmi................................................... Amasya-Gümüşhacıköy
Çepnişabanlı.......................................... Şereflikoçhisar-Ağaçören
Çepni................................................... Balıkesir-Bandırma-Edincik
Yeni Çepni (Çerkezcetni).....................Bilecik-Bozüyük
Yürük Cetmi (Yürükcetni).................. Bilecik-Bozüyük
Çepni................................................... Bolu-Merkez
Çepni................................................... Bolu-Mudurnu
Çepni..................................................... Bursa-Mudanya
Küçük Çetmi....................................... Çanakkale-Küçükkuyu-Ayvacık
Yeşilyurt (Büyük Çetmi)..................... Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu
Çetmi................................................... Çanakkale-Ezine
Çetmi................................................... Çorum-İskilip
Gölet Çetmi.......................................... Çorum-Kargı
Çepni.................................................... Giresun-Espiye
Çayırlı (Çetmi)....................................... İzmir-Tire
Çepni................................................... Kastamonu-Çatalzeytin
Çetmi................................................... Kastamonu-Taşköprü
Çepni................................................... Kastamonu-Kengiri-Tosya
Çepni................................................... Kırşehir-Merkez-Çiçekdağı
Çetmi................................................... Konya-Beyşehir-Üzümlü
Çetme.................................................. Konya-Doğanhisar
Çetmi................................................... Konya-Hadim-Taşkent
Çepniharmandalı (Yobaz Harmandalı)... Manisa-Saruhanlı
Çepnimuradiye....................................... Manisa-Saruhanlı
Çepnibektaş........................................... Manisa-Turgutlu
Çepnidere.............................................. Manisa-Turgutlu
Çepni................................................... Samsun-Alaçam
Çitme................................................... Sivas-Divriği-Gedikpaşa
Çepni................................................... Yozgat-Boğazlıyan
Yazıçepni.............................................. Yozgat-Boğazlıyan
17 - SALUR
Salur.................................................... Antalya-Elmalı
Salur.................................................... Antalya-Kumluca
Salur.................................................... Antalya-Manavgat
Salur.................................................... Bolu-Gerede
Salur.................................................... Çankırı-Orta
Salur.................................................... Çorum-Seydim
Salur.................................................... Erzincan Refahiye-Akarsu
Salur.................................................... Isparta-Şarkikaraağaç
Salur.................................................... Kayseri-Güneşli
Salur..................................................... Konya - Karaman
Salur.....................................................Konya - Karapınar
Salur..................................................... Manisa-Gördes
Salurçiftliği............................................. " - "
Salur..................................................... Samsun-Ladik
Salur.................................................... Tokat-Artova
Salur.................................................... Tokat-Zile-Boztepe
Salur.................................................... Yozgat - Sorgun
18 - EYMÜR (EYMİR)
Eski Eğmir.............................................Afyon-İhsaniye
Eymir................................................... Amasya-Merzifon-Alıcık
Kır Eymir.............................................. Amasya-Merzifon-Sarıbuğday
Eymir (Eğmir).......................................Amasya-Suluova
İymir (Eymür-İğmir)...........................Ankara-Yenimahalle-Kazan
Aşağıemirler..........................................Ankara-Çubuk
İmirli................................................... Ankara-Delice
İğmir................................................... Ankara-Kızılcahamam-Pazar
Eymir.................................................. Nallıhan
Eymir (Eğmir)........................................Antalya-Elmalı
Dağeymiri (Dağemiri)........................ Aydın-Merkez
Ovaeymiri (Ovaemiri)........................ Aydın-Merkez
Eymir................................................... Aydın-Karacasu
Eğmir................................................... Balıkesir-Havran
Eymir (Eymur-Eymür)........................ Bolu-Gerede
Eymir................................................... Bursa-İnegöl
Eymir................................................... Çorum-Merkez
Eğmir................................................... Giresun-Aluçra-Çamoluk
Eymür.................................................. Giresun-Tirebolu
Eymür.................................................. Gümüşhane-Bayburt-Demirözü
Eymür.................................................. Gümüşhane-Kelkit
Yaka Emir (Yaka eymir)..................... Isparta-Şarkikaraağaç
Eymir................................................... Kastamonu (Merkez)
Eymir (Eğmir)........................................ Kütahya-Altıntaş
Eymir................................................... Malatya-Arapkir
Eymir................................................... Malatya-Arguvan
Eymirli (Tibyat).......................................Mardin-Kızıltepe
Eymür.................................................. Ordu-Ulubey
Eymir................................................... Samsun-Havza
Eymir................................................... Sinop-Gerze
Eymir................................................... Sivas-Hafik
Eymir................................................... Sivas-Kangal-Kavak
Eymir................................................... Sivas-Zara
Eymür.................................................. Tokat-Reşadiye
Eymir................................................... Yozgat-Sorgun
19 - ALA-YUNDLU
Alayund................................................. Kütahya-Merkez
Alayunt (Arbay)....................................Mardin-Midyat-Dargeçit (Kerburan)
20- YÜREĞİR
Yüreğil................................................... Afyon-Dazkırı
Yüreğil................................................... Afyon-Emirdağ
Üreğil.................................................... Ankara-Beypazarı-Uruş
Yüreğil.................................................. Ankara (semt adı)
Yüreğil (Menderesboğazı)..................Balıkesir-Sındırgı
Yeni Yüreğil.......................................... Bilecik-Bozüyük-Dodurga
Yüreğil.................................................. Burdur-Bucak-Kızılkaya
Yeşilköy (Yüreğil).................................Burdur-Tefenni
Üreğil.................................................... Bursa-Orhangazi
Yüreğil (Yüreyil)....................................Denizli-Acıpayam
Dilek (Öregel).......................................Giresun-Şebinkarahisar
Karademir............................................. Giresun-Tirebolu
Yüreğil.................................................. Kayseri-Güneşli
Eski Yüreğil (Atikyüreğil).....................Kütahya-Köpüören
Oluklu (İregül) .................................... Ordu-Fatsa
Öreğil (Üreğil)........................................Sivas-Hafik
Büyükyüreğil..........................................Sivas-Şarkışla
Küçükyüreğil..........................................Sivas-Şarkışla
21 - İĞDİR
İğdir (Iğdır).......................................... Ankara-Kızılcahamam-Pazar
Kumlucayazırı (İydiryazırı)............... Antalya-Kumluca
Iğdır...................................................... Bolu-Düzce-Gümüşova
İğdir...................................................... Burdur-Yeşilova
İğdir...................................................... Bursa-Gürsu
İğdir (Iğdır).......................................... Çankırı-Kurşunlu
İğdir (Iğdır).......................................... Çankırı-Yapraklı
İğdir..................................................... Denizli-Çivril
İğdir (Iğdır)...........................................Eskişehir-Sarıcakaya
İğdir.................................................... Gümüşhane-Bayburt-Naden
İğdir (Cerit ).........................................İçel-Merkez
Iğdır................................................... Iğdır( il)
İğdir (Iğdır).......................................... Kars-Selim
Eski İğdir (Nefsiiğdir)...........................Kastamonu-Araç-İğdir
İğdir.................................................... Kastamonu-Araç
İğdirkışla.............................................. Kastamonu-Araç
İğdir.................................................... Kastamonu-Küre
İğdir (Iğdır)............................................Malatya-Hekimhan
İğdir.................................................... Samsun-Bafra-Kolay
İğdir.................................................... Sivas-Zara-Beypınarı
İğdir.................................................... Tokat-Artova
İğdir.................................................... Tokat-Zile
Başiğdir................................................ Zonguldak-Ereğli (Eflani)
22 - BÜĞDÜZ
Büğdüz................................................... Ankara-Çubuk-Akyurt
Büğdüz................................................... Burdur-Merkez
Büğdüz................................................... Çankırı-Orta
Büğdüz................................................... Çorum-Merkez
Büğdüz................................................... Eskişehir-Alpu
Büğdüz (Büydüz)................................. Gaziantep-Oğuzeli
Büğdüz (Büğüz).................................... Kırşehir-Kaman
23 - YIVA (YUVA)
Yuvaköy.................................................. Amasya-Ezine
Yuva...................................................... Ankara-Yenimahalle
Yuva...................................................... Ankara-Çubuk-Sirgeli
Yuva....................................................... Antalya-Elmalı
Yuvalılar................................................. Antalya-Finike
Yuvacık................................................... Antalya-Kaş-Kalkan
Yuva...................................................... Bolu-Merkez
Yuva...................................................... Bolu-Seben
Yuva...................................................... Burdur-Ağlasun-Kızılkaya
Yuva...................................................... Burdur-Tefenni
Yuvalak.................................................. " - "
Yuvalar.................................................. Çanakkale-Çan
Yuva...................................................... Çankırı-Orta
Yuva...................................................... Çorum-İskilip
Yuva...................................................... Denizli-Çivril-Işıklı
Yuvaköy................................................. Giresun-Dereli_Yavuzkemal
Yuvalı.................................................... Hatay-Hassa-Aktepe
Aşağıyuva................................................ Kastamonu-Kuzyaka
Yuvacık................................................... Koçaeli-Bahçecik
Yuva...................................................... Nevşehir
Yuva...................................................... Aksaray-Taşpınar
Yuva....................................................... Sivas-Divriği-Sincan
Yuva....................................................... Sivas-Gürün-Konakpınar
Yuva....................................................... Sivas-Saray
24 - KINIK
Kınık...................................................... Afyon-Dinar-Haydarlı
Kınık...................................................... Afyon-Sandıklı-Karadirek
Kınık...................................................... Afyon-Sinanpaşa (Sincanlı)
Kınık...................................................... Ankara-Yenimahalle-Kazan
Kınık...................................................... Ankara-Kalecik-Çandır
Kınık...................................................... Ankara-Kızılcahamam (Çeltikçi)
Kınık...................................................... Ankara-Kızılcahamam-Pazar
Kınık.................................................... Antalya-Kaş-Kalkan
Kınık...................................................... Balıkesir-İvrindi
Kınık...................................................... Balıkesir-Sındırgı
Kınık...................................................... Bilecik-Yarhisar
Kınık (Hotanlı).................................... Bilecik-Pazaryeri
Sazak Kınık.......................................... Bolu- M
Susuz Kınık.......................................... Bolu-Merkez
Kınık....................................................... Bolu-Akçakoca
Ada Kınık................................................Bolu-Gerede-Çavuşlar (Dörtdivan)
Aşağı kınık (Kınıkzır)...........................Bolu-Göynük
Yukarı Kınık (Kınıkbala)..................... Bolu-Göynük
Kınık....................................................... Bursa-İnegöl
Kınık....................................................... Bursa-Orhaneli-Büyükorhan
Kızıllar (Kınık)....................................... Çankırı-Çerkeş
Kınıkdelileri.............................................Çorum-Merkez
Kınık........................................................ Çorum-Seydim
Kınıklı...................................................... Denizli-Merkez
Kınıkyeri.................................................. Denizli-Çameli
Kınık....................................................... Eskişehir-Sivrihisar
Kınık....................................................... Giresun-Şebinkarahisar
Kınık (ilçe)................................................İzmir
Kınıkköy (Kınıkkoz).............................. K.Maraş-Süleymanlı
Kınık....................................................... Kastamonu-Devrikani
Kınık....................................................... Kastamonu-Tosya
Yazı Kınık.................................................Kırşehir-Mucur
Kınık (Abadaniye)................................. Konya (Aşağıpınarbaşı)
Kınık....................................................... Konya-Bozkır
Kınık........................................................ Kütahya-Merkez
Kınık....................................................... Kütahya-Simav
Kızık (Kınık).............................................Malatya-Arguvan
Tat Kınık...................................................Malatya-Arguvan
Kınık....................................................... Manisa-Gördes-Köprübaşı
Kınık....................................................... Manisa-Kırkağaç (Gelenbe)
Kınık....................................................... Manisa-Selendi
Kınık....................................................... Muğla-Fethiye-Seki
Kınıklar.................................................... Tekirdağ-İnecik
Kınık........................................................ Tokat-Almus
Diğer Türk kavimlerinden kalan bazı yer adları
Uygur ...................... Amasya
Uygur (Havinge) ....Diyarbakır - Kulp - Ağaçlı
Yağma ......................Bolu - Seben
Koman ......................Giresun - Aluçra
Kumanlar ..................Ordu - Ulubey
Çiğil ...................... Kastamonu
Çiğil (Balavela) ...... Diyarbakır - Silvan - Yatalköprü
Çiğil ...................... Konya - Karapınar - Hotamış
Çiğilerik .................. Kastamonu - Küre
Çiğiller ................... Manisa - Gördes
Çiğiltepe (Hacan) ... Afyon - Sandıklı - Karadirek
Halaç ...................... Niğde - Bor - Kemerhisar
Halaçlar ................... 3 yer adı
Halaçlı .................... 5 yer adı
Kazak ...................... Konya - Akşehir - Tuzuklu ...gibi
Allah CC Türk milletinin soyunu soylandırsın, sayısını artırsın, İslam'dan ayırmasın, yüceltsin.islamı'n bayraktarlığını ve birlik beraberlikten hiçbir zaman ayırmasın, Amiin... Biz Türkler; Kainatta devlet olarak 3000 yıllık tarihe mensubuz. Kıyamete kadar,devam inşaAllah.... METİN ALKAN
EĞİTİMCİ YAZAR

 399 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

DİNİMİZDE KUL HAKLARI - 19/04/2024
DİNİMİZDE KUL HAKLARI
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ - 18/03/2024
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
ORUÇ AYI RAMAZAN'IN ÖNEMİ - 12/03/2024
ORUÇ AYI RAMAZAN'IN ÖNEMİ
İSRA VE Mİ'8AC - 06/02/2024
İSRA VE Mİ'RAC
EBU UBEYDE BİN CERRAH - 21/12/2023
EBU UBEYDİ BİN CERRAH
ORTAASYADA ANADOLUDA BALKANLARDA AVŞAR TÜRKLERİ - 24/11/2023
ORATASYADA ANADOLUDA BALKANLARDA AVŞAR TÜRKÜLERİ
NAMAHREMDEN SAKINMAK - 29/09/2023
NAMAHREMDEN SAKINMAK
İSLAM DÜNYASININEN HAYIRLI GECESİ. İKİ CİHAN PEYGABERİNİN DOĞUM - 26/09/2023
İSLAM DÜNYASININ EN HAYIRLI GECESİ İKİCİHAN PEYGAMBERİNİN DOĞUMU
MÜSLÜMANA HELAL VE HARAM LOKMANIN ETKİLERİ - 27/08/2023
MÜSLÜMANA HELAL VE HARAM LOKMANINETKİLERİ
 Devamı
LİDER TARIM
 
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam267
Toplam Ziyaret6661426